کوچک‌سازی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی با بارگذاری ساختار CRLH بدون زمین

کوچک‌سازی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی با بارگذاری ساختار CRLH بدون زمین


توضیحات پروژه

با در نظر گرفتن مقدار فرکانس تشديد اين آنتن، بايد اشاره کرد که طول آنتن در اين حالت کمتر از ۰λ۰٫۱ است که ۰λ طول موج مربوط به فرکانس تشديد آنتن در فضاي آزاد است. اگر امپدانس ورودي آنتن با بالون در نظر گرفته شود قسمت حقيقي امپدانس حدودا برابر ۵۰Ω بوده در حالي­که قسمت راکتيو امپدانس تقريبا صفر است.

                                    (الف)

(ب)

 

 

شکل ۱- آنتن دوقطبي بارگذاري شده با CRLH (الف) نمونه ساخته شده (ب) مشخصه |S11|dB بدست آمده از روش تحلیلی، شبيه ­سازي و نتايج اندازه ­گيري شده

 

 

                                                                                                                                                  (الف)

 

 

 

                                                                        (ب)

شکل۲- الگوي تشعشعي نرماليزه شده آنتن دوقطبي مايکرواستريپي بارگذاري شده با ساختارهاي CRLH در صفحه­E  (الف) نتایج حاصل از شبیه‌سازی و (ب) نتایج حاصل از اندازه‌گیری.

 

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید