آنتن های فراماده

افزایش بهره آرایه آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده

برای افزایش بهره آنتن دوقطبی می¬توان آن را آرایه کرد ولی برای کاهش تزویج متقابل بین عناصر آرایه باید فاصله عناصر آرایه کم نباشد (بیشتر…)

ادامه مطلب...