Portfolios

Portfolios Shortcodes

You can show the portfolios with Porto Portfolios, Porto Recent Portfolios shortcodes.Show FilterShow Pagination


Show Archive Link


Timeline

خرداد ۱۴۰۰

خرداد ۱۳۹۹

دی ۱۳۹۸


Grid


Masonry


Medium

کریستال شدن رزین اپوکسی

کریستال شدن رزین­های اپوکسی مایع بلورسازی کریستال شدن رزین هایی اپوکسی در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد که در اینصورت رزین اپوکسی به حالت جامد یا نیمه‌جامد در می آید. این حالت را کریستالیزاسیون یا بلورسازی می‌نامند. بلورسازی در اپوکسی‌ها شباهت بسیار نزدیکی به یخ زدن آب دارد که از حالت مایع به جامد (یخ) تبدیل می‌شود. همچنین اپوکسی کریستال شده تقریباً مانند آب که اگر به یخ حرارت داده شود دوباره به مایع تبدیل می‌شود، قابلیت تبدیل شدن به اپوکسی مایع را بدون برهم...

ریدومهای مخابراتی

ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x تولید انبوه ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x. ساخت ریدومها به عنوان تجربه ای ارزشمند در مرکز تحقیقاتی شهید قندی بوده است. ساخت ریدوم در نتیجه تلاش های انجام شده در حوزه شناسایی خواص مکانیکی و الکترومغناطیسی در این مرکز بوده است. ریدوم های ساخته شده برای باند فرکانسی ۶ گیگاهرتز کمترین تغییر را در VSWR ایجاد نموده اند. این ریدومها قابلیت مقاومت در برابر آب و پرتوهای UVرا دارند. همچنین تمهید...


Large

کریستال شدن رزین اپوکسی

کریستال شدن رزین­های اپوکسی مایع بلورسازی کریستال شدن رزین هایی اپوکسی در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد که در اینصورت رزین اپوکسی به حالت جامد یا نیمه‌جامد در می آید. این حالت را کریستالیزاسیون یا بلورسازی می‌نامند. بلورسازی در اپوکسی‌ها شباهت بسیار نزدیکی به یخ زدن آب دارد که از حالت مایع به جامد (یخ) تبدیل می‌شود. همچنین اپوکسی کریستال شده تقریباً مانند آب که اگر به یخ حرارت داده شود دوباره به مایع تبدیل می‌شود، قابلیت تبدیل شدن به اپوکسی مایع را بدون برهم...

ریدومهای مخابراتی

ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x تولید انبوه ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x. ساخت ریدومها به عنوان تجربه ای ارزشمند در مرکز تحقیقاتی شهید قندی بوده است. ساخت ریدوم در نتیجه تلاش های انجام شده در حوزه شناسایی خواص مکانیکی و الکترومغناطیسی در این مرکز بوده است. ریدوم های ساخته شده برای باند فرکانسی ۶ گیگاهرتز کمترین تغییر را در VSWR ایجاد نموده اند. این ریدومها قابلیت مقاومت در برابر آب و پرتوهای UVرا دارند. همچنین تمهید...


Full

رزینهای اپوکسی

کریستال شدن رزین اپوکسی

کریستال شدن رزین­های اپوکسی مایع بلورسازی کریستال شدن رزین هایی اپوکسی در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد که در اینصورت رزین اپوکسی به حالت جامد یا نیمه‌جامد در می آید. این حالت را کریستالیزاسیون یا بلورسازی می‌نامند. بلورسازی در اپوکسی‌ها شباهت بسیار نزدیکی به یخ زدن آب دارد که از حالت مایع به جامد (یخ) تبدیل می‌شود. همچنین اپوکسی کریستال شده تقریباً مانند آب که اگر به یخ حرارت داده شود دوباره به مایع تبدیل می‌شود، قابلیت تبدیل شدن به اپوکسی مایع را بدون برهم...

تولید انبوه ریدوم مخابراتی

ریدومهای مخابراتی

ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x تولید انبوه ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x. ساخت ریدومها به عنوان تجربه ای ارزشمند در مرکز تحقیقاتی شهید قندی بوده است. ساخت ریدوم در نتیجه تلاش های انجام شده در حوزه شناسایی خواص مکانیکی و الکترومغناطیسی در این مرکز بوده است. ریدوم های ساخته شده برای باند فرکانسی ۶ گیگاهرتز کمترین تغییر را در VSWR ایجاد نموده اند. این ریدومها قابلیت مقاومت در برابر آب و پرتوهای UVرا دارند. همچنین تمهید...