بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور 8/1 متری ایستگاه زمینی باند S ماهواره

طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور ۱.۸ متری آنتن باند S جهت ارتباط ماهواره

سازه پشتیبان رفلکتور - طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور 1.8 متری ایستگاه زمینی باند S ماهواره سازه پشتیبان با نام سازه تقویت آنتن نیز شناخته می شود. سازه پشتیبان به عنوان ساختاری است که به صورت فلزی یا کامپوزیتی بر روی آنتنهای بشقابی فلزی و کامپوزیتی اعمال می شود. سازه پشتیبان مسئولیت حمل بار را بر عهده دارد.  

ادامه مطلب...

طراحی مکانیکی و ساخت فید آنتن فضایی باند S

شرح: -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت آنتن Quadrifillar فضایی باند S نصب شده بر ماهواره -ساخت، تست و تحویل 6 نمونه

ادامه مطلب...

طراحی مکانیکی و ساخت فید آنتن زمینی باند S

شرح: -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت آنتن هلیکس ایستگاه زمینی باند S -ساخت، تست و تحویل 1 نمونه   تصاویر/شماتیک:

ادامه مطلب...

طراحی مکانیکی و ساخت ماژول زمینی LNA باند S

شرح: -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت ماژول Diplexer - طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول TMRX -چینش و جانمایی اجزا -طراحی و ساخت باکس آببند مقاوم به خوردگی و عوامل محیطی -ساخت و تجمیع 4 نمونه   تصاویر/شماتیک:  

ادامه مطلب...

طراحی مکانیکی و ساخت ماژول زمینی BUC باند S

شرح: طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول Power Amp -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت ماژول Filter - طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول TCTX -چینش و جانمایی اجزا -طراحی و ساخت باکس آببند مقاوم به خوردگی و عوامل محیطی -ساخت و تجمیع 4 نمونه   تصاویر/شماتیک:

ادامه مطلب...