تگ - Simulation

طراحی، شبیه‌سازی (در نرم‌افزارPATRAN/NASTRAN) و ساخت آنتن تغذیه ماهواره مدار GEO

آنتن تغذیه یکی از اجزای مهم در سیستم‌های مخابراتی است که برای مدار GEO می‌بایست الزامات فضایی خاصی را ارضا کند. در پروژه ی انجام شده (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آنتن ماهواره مدار GEO باند Ku

در این پروژه به طراحی نمونه فضایی، و طراحی و ساخت نمونه مهندسی آنتن رفلکتوری ماهواره مدار ژئو پرداخته شده است. این ماهواره‌ها معمولاً دارای (بیشتر…)

ادامه مطلب...

شبیه‌سازی اثر باران بر انتشار امواج الکترومغناطیس

در این پروژه شکل هندسی قطره باران با استفاده از ضرایب تبدیل فوریه به نرم افزار اعمال شد. سپس قطرات باران به صورت آرایه در کنار یکدیگر قرار گرفتند (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی و بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی بر بافت‌های زیستی با استفاده از نرم افزار COMSOL

در این پروژه، مدل پوست و چشم انسان در نرم‌افزار مدلسازی شده و تمامی پارامترهای الکتریکی و گرمایی جمع‌آوری شده از مقالات به بافت‌های پوست (بیشتر…)

ادامه مطلب...