زیر گروه طراحی و ساخت

طراحی مکانیکی و ساخت ماژول زمینی LNA باند S

شرح: -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت ماژول Diplexer - طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول TMRX -چینش و جانمایی اجزا -طراحی و ساخت باکس آببند مقاوم به خوردگی و عوامل محیطی -ساخت و تجمیع 4 نمونه   تصاویر/شماتیک:  

ادامه مطلب...

طراحی مکانیکی و ساخت ماژول زمینی BUC باند S

شرح: طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول Power Amp -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت ماژول Filter - طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول TCTX -چینش و جانمایی اجزا -طراحی و ساخت باکس آببند مقاوم به خوردگی و عوامل محیطی -ساخت و تجمیع 4 نمونه   تصاویر/شماتیک:

ادامه مطلب...

زیر گروه طراحی و ساخت

این مجموعه آمادگی دارد با توجه به تجارب گران سنگی که در زمینه ی مخابرات، مکانیک و هوا فضا دارد، با مجموعه های دیگر در حوزه طراحی، تحلیل و ساخت قطعات و دستگاه های حساس و دقیق همکاری کند.  

ادامه مطلب...