هسته آنتن

آنتن پلاسما

پلاسما حالتی از ماده شبیه به گاز است که در آن بخش خاصی از ذرات به صورت یون است. فرآیند یونیزه کردن گاز را می‌توان با القای یک میدان الکترومغناطیس قوی (بیشتر…)

ادامه مطلب...

شبیه‌سازی اثر باران بر انتشار امواج الکترومغناطیس

در این پروژه شکل هندسی قطره باران با استفاده از ضرایب تبدیل فوریه به نرم افزار اعمال شد. سپس قطرات باران به صورت آرایه در کنار یکدیگر قرار گرفتند (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی و بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی بر بافت‌های زیستی با استفاده از نرم افزار COMSOL

در این پروژه، مدل پوست و چشم انسان در نرم‌افزار مدلسازی شده و تمامی پارامترهای الکتریکی و گرمایی جمع‌آوری شده از مقالات به بافت‌های پوست (بیشتر…)

ادامه مطلب...