تگ - Active Mechanism

مکانیزم فعال آنتن ماهواره مدار ژئو

در برخی کاربردهای زمینی یا فضایی، آنتن بایستی قادر به گردش سریع از یک نقطه به نقطه دیگر و توقف در یک مکان مشخص (بیشتر…)

ادامه مطلب...