کوچک‌سازی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی با بارگذاری ساختار CRLH بدون زمین

کوچک‌سازی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی با بارگذاری ساختار CRLH بدون زمین


توضیحات پروژه ها

با در نظر گرفتن مقدار فرکانس تشدید این آنتن، باید اشاره کرد که طول آنتن در این حالت کمتر از ۰λ۰.۱ است که ۰λ طول موج مربوط به فرکانس تشدید آنتن در فضای آزاد است. اگر امپدانس ورودی آنتن با بالون در نظر گرفته شود قسمت حقیقی امپدانس حدودا برابر ۵۰Ω بوده در حالی­که قسمت راکتیو امپدانس تقریبا صفر است.

                                    (الف)

(ب)

 

 

شکل ۱- آنتن دوقطبی بارگذاری شده با CRLH (الف) نمونه ساخته شده (ب) مشخصه |S۱۱|dB بدست آمده از روش تحلیلی، شبیه ­سازی و نتایج اندازه ­گیری شده

 

 

                                                                                                                                                  (الف)

 

 

 

                                                                        (ب)

شکل۲- الگوی تشعشعی نرمالیزه شده آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با ساختارهای CRLH در صفحه­E  (الف) نتایج حاصل از شبیه‌سازی و (ب) نتایج حاصل از اندازه‌گیری.

 

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها