خم شیاردار ۹۵ گیگا هرتز

خم شیاردار ۹۵ گیگا هرتز


توضیحات پروژه ها

:Corrugated Bend in 95 GHz

یکی از ادوات رایج در موجبرها Miter Bend می باشد. Miter Bend، یک قطعه پسیو شبه نوری بوده که بمنظور تغییر ۹۰ درجه ای جهتانتشار موج استفاده می شود. در موجبرهای شیاردار استوانه ای چند-مُده، از آیینه هایی با زاویه ۴۵ درجه که در راستای انتشار موج قرار گرفته اند، استفاده می شود. این قطعات در پروژه های عملی بمنظور انتقال امواج با فرکانس بالا از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می شود. اگرچه که از لحاظ تئوری و تجربی تلفات در این قطعات کم می باشد، اما این مقدار تلف، در مقایسه با تلفات سایر اجزای خط انتقال بخصوص در موارد توان بالا، زیاد و چشمگیر می باشد. از جمله پروژه هایی که در این مرکز انجام شده است طراحی و شبیه سازی کامل یک خم شیاردار استوانه ای برای فرکانس کاری ۹۵ گیگاهرتز می باشد. در شکل ۱ نمایی از این موجبر و نیز در جدول ۱ مشخصات فنی آن ارائه شده است.

جدول ۱-مشخصات مربوط به خم های ۹۰ درجه و ۹۴ درجه
t1

t2شکل ۱-(الف) نمایی از خم ۹۰ درجه، (ب) توزیع میدان الکتریکی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها